Core chứng khoán cơ sở

Sức mạnh cốt lõi của chúng tôi

Hướng đến sự ổn định, thông suốt trong giao dịch.

Cung cấp giao diện để quản lý và theo dõi hệ thống, Kết nối đến sàn giao dịch.

Cung cấp giao diện để nghiệp vụ có thể nhập liệu và truy xuất thông tin về nhà đầu tư, các giao dịch, các nghiệp vụ liên quan khác.