Giao dịch robot tự động

Ưu điểm

Công ty chứng khoán và người dùng có thêm nhiều sự hỗ trợ hơn, tăng tính kỹ luật dựa vào
các giao dịch tự động đã thiết lập sẵn.

Dựa vào phân tích kỹ thuật, thiết lập sẵn danh mục và các điểm mua/ bán.
Cho phép thực hiện back-test ở thời điểm quá khứ để kiểm tra hiểu quả của Phương pháp đó.