Giao dịch trực tuyến

Ưu điểm

Tiếp tục phát triển để xây dựng những
sản phẩm mới cho giao dịch trực tuyến nền web, điện thoại và máy tính bảng

Giải pháp giao dịch trực tuyến:
N2N-AFE cung cấp đầy đủ các tính năng của thị trường, có thể mở rộng, đáp ứng được mọi nhu cầu của các công ty chứng khoán.