Core chứng khoán phái sinh

Sức mạnh cốt lõi của chúng tôi

Hướng đến sự ổn định, thông suốt trong giao dịch.

Giải pháp giao dịch front office:
N2N-AFE cung cấp giải pháp giao dịch toàn diện,
tích hợp đầy đủ, có thể mở rộng phục vụ cho các công ty chứng khoán nhà đầu tư và nhà giao dịch toàn cầu.

Giải pháp giao dịch front office:
N2N-AFE cung cấp giải pháp giao dịch toàn diện,
tích hợp đầy đủ, có thể mở rộng phục vụ cho các công ty chứng khoán nhà đầu tư và nhà giao dịch toàn cầu.