Tạo tài khoản trực tuyến với EKYC

Khách hàng có thể thực hiện mở tài khoản trên nền tảng trực tuyến.